Живот и дело

Припадник на третата повоена генерација македонски поети, генерација која се појавува во втората половина на педесеттите години на XX век и која одигрува пресудна улога во процесот на дедогматизација, модернизација и европеизација на македонската литература и култура.
македонски поет, раскажувач, драмски автор, есеист и преведувач. Припадник на третата повоена генерација македонски поети, генерација која се појавува во втората половина на педесеттите години на XX век и која одигрува пресудна улога во процесот на дедогматизација, модернизација и европеизација на македонската литература и култура. Ѓузел е поет кој ја одбира побуната за свој основен spiritus movens. Оттаму и определ...
  • Автор

    БОГОМИЛ ЃУЗЕЛ

  • 9.II 1939, Чачак - 22.IV 2021, Скопје

  • современа книжевност

  • автор


Опус

 Медовина. 1962. Скопје: Кочо Рацин (поезија); Алхемиска ружа. 1963. Скопје: Култура (поезија); Мироносници. 1965. Скопје: Култура (поезија); Историјата како маштеа. 1971. Скопје: Мисла (есеи); Бунар во времето. 1972. Скопје: Нова Македонија (поезија); Куќа цел свет (житија и патешествија во Ирска и Америка). 1974. Скопје: Мисла; Тркало на годината. 1977. Скопје: Култура (поезија); Стварноста е сѐ. 1980. Скопје: Мисла (поезија); Опсада. 1981. Скопје: Македонска книга (поезија); Празен простор. 1982. Прилеп: Стремеж (поезија); Мито-стории. 1982. Скопје: Култура (три изведени драми); Легенди. 1984. Скопје: Мисла (раскази); Мрак и млеко. 1986. Скопје: Мисла (поезија); Рушејќи го ѕидот. 1989. Скопје: Култура (поезија); Гол живот. 1994. Скопје: Култура (поезија); Хаос. 1998. Скопје: Култура (поезија); Она. 2000. Скопје: Зумпрес (поема); Бовча. 2002. Скопје: Магор (избрани есеи); Опстанок. 2003. Скопје: Три (поезија); Песочник. 2008. Скопје: Независни писатели на Македонија (поезија)


Библиографија

 Аврамовска, Наташа. 2000. „Кон Јов и согледување на Јов-мотивот во книжевноста“. Ex libris. Скопје: Менора, стр. 9-34.; Đurčinov, Milan. 1988. “Bogomil Đuzel”. Nova makedonska književnost. Beograd: Nolit, стр. 66-69.; Капушевска-Дракулевска, Лидија. 2010. “Born to be a poet, born to be – Богомил Ѓузел“. Поговор во: Б. Ѓузел, Проговори ли молкот. Избрани дела во седум тома, Том II. Скопје: Независни писатели на Македонија, стр. 575-592.; Стојменска-Елзесер, Соња. 2008. „Епос, ерес, ерос (обид за синтетичка согледба на поезијата на Богомил Ѓузел)“. Предговор во: Б. Ѓузел, Остров на копно (избор). Битола: Микена, стр. 5-16.; Урошевиќ, Влада. 1962. „Темното пијанство на крвта (Богомил Ѓузел, Медовина, Скопје 1962)“. Разгледи, год. 4, бр. 10, стр. 975-979. ; Урошевиќ, Влада. 2015. „Бунтовник против конвенциите“. Реч на инаугуративната свеченост на Богомил Ѓузел по повод изборот во МАНУ. МАНУскрипт, бр. 1-2, стр. 265-269. ; Шелева Елизабета. 2000. „Ерос и писмо“. Поговор во: Б. Ѓузел, Она. 2000. Скопје: Зумпрес, стр. 63-67.