Импресум

Ко-раководител проф. д-р Наташа Аврамовска, научен советник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје

Ко-раководител проф. д-р Мишел Павловски, научен советник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје

 

Членови на истражувачкиот тим

Истражувач акад. Ката Ќулафкова, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје

Истражувач проф. д-р Илија Велев, научен советник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје (редакција)

Истражувач проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева, научен советник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје (редакција)

Истражувач проф. д-р Маја Јакимовска Тошиќ, научен советник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје (редакција)

Истражувач проф. д-р Лидија Капушевска-Дракулевска, Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ во Скопје

Истражувач проф. д-р Ана Мартиноска, научен советник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје (редакција)

Истражувач проф. д-р Валентина Миронска-Христовска, научен советник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје (редакција)

Истражувач проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева, научен советник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје (редакција)

Истражувач проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ во Скопје

Истражувач проф. д-р Африм Реџепи, научен советник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје

Истражувач проф. д-р Гоце Смилевски, виш научен соработник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје

Истражувач проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер, научен советник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје (редакција)

Истражувач проф. д-р Намита Субиото, Филозофски факултет при Универзитетот во Љубљана

Истражувач проф. д-р Иван Џепароски Филозофски факултет, УКИМ во Скопје

Истражувач доц. д-р Дарин Ангеловски, научен соработник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје

Истражувач доц. д-р Славчо Ковиловски, научен соработник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје

Млад истражувач д-р Биљана Рајчинова-Николова, соработник-истражувач, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје

Истражувач д-р Тамара Ќупева, научен соработник, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје

Млад истражувач м-р Жарко Иванов, соработник-истражувач, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје

Млад истражувач м-р Ема Лакинска, соработник-истражувач, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје

Млад истражувач м-р Славица Петровска-Ѓорѓевска, соработник-истражувач, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје

Млад истражувач м-р Марина Цветаноска, соработник-истражувач, Институт за македонска литература, УКИМ во Скопје

 

Лектура: Дениз Тесторидес, д-р Весна Костовска