Политика за приватност

Оваа Политика за приватност, дава општи информации за обработка на личните податоци кога ја посетувате веб - страницата. 
Нашата веб-страница содржи линкови до веб - страници од други институции и, ако посетите некоја од другите веб - страници треба да ја прочитате нивната политика за приватност.
 
Контролор на збирки на лични податоци
Контролор на личните податоци е Институт за македонска литература. 
Институтот ги обработува личните податоци во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.
 
Чии податоци се собираат
ИМЛ може да собира податоци поврзани со следните категории на лица:
  • Посетители на нашата интернет страница. Вообичаено, ИМЛ собира податоци за навигација (види подолу) кои се користат за анализирање на податоци од посетите на нашата веб-страница, како и за одржување на информациска сигурност на нашата веб - страница.
 
Информации кои ги собира институтот при посета на веб - страницата
 
  1. Податоци за навигација
При посетата на нашата интернет страница, серверот, за секој посетител, креира логови со следниве податоци:
  • Вашата интернет протокол (IP) адреса
  • Страниците кои ги посетувате на нашата веб-страница и времето кое го минувате на секоја страница.
Серверските логови автоматски се бришат во рок од 15 дена, освен ако околностите наложуваат подолго задржување, на пример, за да се истражи вирус или злонамерен напад.
 
  1. Податоци кои корисниците доброволно ги доставуваат
Лични податоци кои ги прибира институтот од вашата посета на веб-страницата се оние кои вие доброволно ги доставувате за конкретни цели, како што се поставување на прашања и/или мислења за различни прашања од областа на работењето, поднесување на предлози, коментари, сугестии, жалби и сл. и обезбедување на повратни информации.
Може да се собираат некои од следниве категории на лични податоци: име и презиме, адреса, контакт телефон, факс, е-маил.
 
 
Време на чување на собраните податоци
Податоците кои банката ги собира се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката.
 
Вашите права
Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:
  • право да бидете информирани за обработката на личните податоци
  • право на пристап до личните податоци
  • право на исправка и бришење на личните податоци
  • право на ограничување на обработката на личните податоци
  • право на приговор
За дополнителни информации и/или остварување на вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате офицерот за заштита на лични податоци на институтот.
 
Промена на политиката за приватност
Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на настанатите промени и нашите активности.
 
Прифаќање на условите
Со користењето на веб-страницата се согласувате, односно ги прифаќате одредбите на оваа Политиката за приватност.