Живот и дело

Хаџи Павле Василков Тризлоски, учител, учебникар, собирач на народни умотворби, филолог, еден од најистакнатите културни и црковни дејци на македонската преродба, епископ Кукушко-пелагониски (1859), митрополит Нишавски (1867), автор на црковни и историски текстови, соработник на неколку весници: „Цариградски весник“, „Бугарски книжици“ и „Македонија“.

По завршувањето на ќелијното училиште во манастирот „Св. Јован Бигорски“ (1835), школувањето го продолжил во Охрид кај учителот Димитар Миладинов, а во 1837/1838 г. се школувал во Солун. Од 1839 г. до 1842 г. престојувал во Атина. Монаштвото го примил во Зографскиот манастир. Потоа образованието го продолжил во Кишиневската семинарија (1842 – 1847). Во 1850 г. шест месеци живеел во Париз, а во 1851 г. престојувал во Цариград, каде вршел проповеди. На 23 ноември 1851 г. во Зо...

  • Автор

    ЗОГРАФСКИ ПАРТЕНИЈ

  • 1818, Галичник - 1876, Цариград

  • преродбенска книжевност

  • автор


Опус

Кратка свеᴙщена исторія на Ветхо и Новозаветна-та Црьковь, преведена отъ Архимандрита Партеніᴙ Зографскый, Цариградъ – Галата, у книгопечатница-та на Д. Цанковъ и Б. Марковъ, (іn 16-о, обр. 108), 1857; Началное ученіе за дѣца-та, напечатено отъ Архимандрита Парɵенія Зографскаго. Цариградъ – Галата, у книгопечатницата на Д. Цанковъ и Б. Марковъ, (іn 8-о, обр. 38), 1858;  Първа часть на Грамматика-та за Членовиы-те, „Цариградскй вҌстникъ“, бр. 315 и 316 (9 и 16 февруари) 1857; Мисли за Болгарскiйтъ ᴙзикъ“, „Блъгарскы Книжици“, I, 1, стр. 35-42, 1 јануари, 1858; Български народни песни на макдонското наречие (Из сборникот на Арх. П.З), „Блъгарски Книжици“, I, 2 стр. 162,7, стр. 223, февруари-април, 1858; Документи за българската църковна историᴙ, „Блъгарскы Книжици“, I, 9, стр.26, мај 1858; Партений Зографски, „Предговор към Климентовото житие от Теофилакт“, „Блъгарскы Книжици“, чѧсть I, книжка 1, 1-4, 1858; Кратка славенска граматика, Съставена отъ Архимандрита Парѳенıᴙ, Печатница-та Ц. ВҌстника, 1859. 


Библиографија

Конески, Блаже. 1986. Македонскиот XIX век. Скопје: Култура.

Конески, Блаже. 2020. Македонскиот XIXвек. Редакција на Милан Ѓурчинов и Катица Ќулафкова. Скопје: МАНУ, стр. 370-390. 

Миронска-Христовска, Валентина. 2005. „Првите македонски учебникари“, Просветителството во Македонија. Скопје: Институт за македонска литература, стр. 114-119.

Петковска, Благица. 2001 . „Партениј Зографски стожерна личност во македонското наионално и културно наследство“, Зборник, Сто дваесет и пет години од смртта на Партениј Зографски. Скопје: Институт за македонска литература, 27- 31

Поленаковиќ, Харалампие. 1989. Избрани дела 4, Во екот на народното будење. Скопје: Македонска книга, стр. 5-37.