Живот и дело

Автор на голем број песни и публицистички текстови поврзани со револуционерното минато на Македонците.

 Револуционер, општественик, публицист и поет. Активен учесник во револуционерниот и културниот живот на Балканот од првите години на XX век.

Потекнувал од емигрантско семејство родум од Охрид. Се школувал во Цариград, Солун и Битола. Во Битола се вклучил во македонското револуционерно движење. По завршувањето на образованието бил учител во Прилеп и Лерин. Како член на четата на Марко Лерински учествувал во организирање на канали за пренос на оружје од Грција во Македонија. Се из...

  • Автор

    ХРИСТО СИЛЈАНОВ

  • 1880, Цариград - 1939, Софија

  • преродбенска книжевност

  • автор поезија автор


Опус

 Тѫгитѣ на роба. 1903. Соавтор со Владимир Ковачев; Стихове. 1905; „Марко войвода Лерински“. 1903. Македоно-одрински куриеръ, бр. 2. София. 1-2; Писма и изповѣди на единъ четникъ (1902 г.). 1927. София; Отъ Витоша до Грамосъ. 1920; Освободителните борби на Македонија, т. I и т. II. 1933, 1943. София.


Библиографија

 Картов, Владимир. 1983. „Третманот на предилинденските настани и Илинденското востание на трудовите на Христо Сиљанов и на Ангел Динев“. Историја, бр. 2, стр. 65-82; Неделчев, Михаил. 1984. „Христо Силянов – четник, поет, мемоарист, историограф“, во: Х. Силянов, Писма и изповеди на един четник, 1902. Спомени от Странджа. От Витоша до Грамос. София: Български писател, стр. 594-617; Охридски литературни творци од Прличев до денес. 1999. Подготвила Маринела Јовановиќ. Охрид: Градска библиотека „Григор Прличев“; Чепреганов, Тодор. 2013. „Христо Силјанов и Првата балканска војна“во: Сто години од Балканските војни: прилози од научниот собир одржан на 3-4 декември 2012 година. Уредувачки одбор на зборникот Владо Камбовски, Блаже Ристовски, Драги Ѓоргиев. Скопје: МАНУ, стр. 439-448.