Живот и дело

„Познај себеси“. Дел од фамилијата Држиловци-Динкови.

Просветител, поет, етнограф, учебникар, публицист.

Георги Динков е автор на неколку поетски и публицистички објави со кои наоѓа место во македонската книжевна историја.

Потекнувал од познатата фамилија Држиловци-Динкови од селото Држилово, Воденско. Неговиот татко бил Константин Држиловец, а чичко му бил Кирјак Држиловец, двајцата општественици, печатари и книжевници. Пораснат во такво опкружување, заедно со сестра му Славка Д...

  • Автор

    ГЕОРГИ, ДИНКАТА ДИНКОВ

  • 1839, Солун - 1876, Атина

  • преродбенска книжевност

  • автор поезија автор автор автор автор


Опус

Публицистика: „Планините и границите на Македонија“. 1985 во: Верковиќ, Стефан И. 1985. Македонски народни умотворби, Книга петта. Фолклорни и етнографски материјали. Подготвил и редактирал Кирил Пенушлиски. Скопје: Македонска книга, стр. 168-190; Историа града Него (1862); Самокраини мнениа за напредоването на блгарски народ (1862); „Сведенија за Македонија“, весник Македонија (1868).

Песни: „Самовила“, „Татковината кон јуноста си“, „До Болгарите в Цариград за Велигденското прикључение 1861 годинава“, „Болгарија кон чедата ѝ“ во: Книжевната преродба: панорама на македонската поезија во XIX век. 2008. Избор, предговор, редакција и белешки Гане Тодоровски. Битола: Микена, стр. 207-223; Зборник Стихотворениа.
Во ракопис: Повеќе писма упатени до Стефан И. Верковиќ.
 

Библиографија

Книжевната преродба: панорама на македонската поезија во XIX век. 2008. Избор, предговор, редакција и белешки Гане Тодоровски. Битола: Микена; Ковилоски, Славчо. 2010. Патописот во македонскиот XIX век. Скопје: Современост; Миронска-Христовска, Валентина. 2005. Просветителството во Македонија. Скопје: ИМЛ; Поплазаров, Ристо. 1977. „Некои непознати или малку познати податоци и согледувања за Ѓорѓи Динков-Динката и за тогашните школски прилики“ во: Просветно дело, ноември/декември, стр. 694-701; Сидоровска-Чуповска, Силвана. 2006. „Просветната и творечката активност на Ѓорѓи Динков-Динката: 1839-1878“ во: XXXII научна конференција на XXXVIII Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура.