Живот и дело

Тој бил легален заштитник на македонскиот народ. Негови омилени слогани биле: „Да е проклет и афоресан оној што не си го сака својот род“ и „Колку сме повеќе – толку сме посилни“.

 Општественик, трговец, борец против турската политика и грчката културна доминација, заштитник на христијаните во Западна и Јужна Македонија, коџабашија, самоук, автор на првата мемоарска проза во македонската литература.

На десетгодишна возраст бил испратен да слугува во Дебар, каде што останал две години, а потоа во Катерино и Воден изучувал занаети и станал: терзија, анџија, бојаџија, кираџија. Во 1795 г. дошол во Прилеп, каде што по две години започнал да води трговија, а од...

  • Автор

    ЃУРЧИН КОКАЛЕСКИ – КОКАЛЕ

  • 1775, Лазарополе - 1863, Лазарополе

  • преродбенска книжевност

  • автор автор


Опус

 „Наказание“ („Сказание“) напишана 1823. За првпат објавена во: Галичкиот дијалект од Александар Белиќ, 1935, Белград. Преобјавена на македонски јазик од Александар Матковски, 1959.


Библиографија

 Матковски, Александар. 1959. Ѓурчин Кокалески: 1775 – 1863. Скопје: Институт за национална историја; Тодовски, Гане. 1990. „Колку сме повеќе – толку сме посилни: Пораките на Ѓурчин Кокалески, 1775 – 1863“ во: Книга нашинска: сиреч славјанска. Скопје: Македонска книга, стр. 34 – 56.