Живот и дело

Со својот рационално-ерудитски, интертекстуален и автореференцијален потход во поезијата, Смилевски прави особен исчекор кон проширувањето на модернистичките и постмодернистичките изразни стратегии во доменот на македонската поезија на преминот на векот.

 Поет, романсиер, есеист, критичар, антологичар, книжевен истражувач, публицист и професор по новинарство. Со  својот рационално-ерудитски, интертекстуален и автореференцијален потход во поезијата, Смилевски прави особен исчекор кон проширувањето на...

  • Автор

    ВЕЛЕ СМИЛЕВСКИ

  • 6.V 1949, с. Ново Село, Демирхисарско -

  • современа книжевност

  • автор


Опус

 Слика што согорува. 1974. Скопје: Мисла (поезија); Кафез. 1978. Скопје: Мисла (поезија); Диши длабоко. 1985. Скопје: Мисла (поезија); Одзив на здивот. 1987. Скопје: Македонска книга (поезија); Икра во славината. 1989. Скопје: Мисла (поезија); Подвижни точки. 1990. Скопје: Култура (поезија); Гребнатинки. 1995. Скопје: Култура (поезија); Педесет песни. 2000. Скопје: Макавеј (поезија); Педесет допевања. 2005. Скопје: Дијалог (поезија); Совршена тишина. 2009. Скопје: Дијалог (поезија); Час по поезија. 2010. Скопје: Дијалог (поезија); Забранета книга. 2011. Скопје: Дијалог (поезија); Век за самување. 2012. Скопје: Детска радост (поема); Век за приказ. 2013. Скопје: Дијалог (поезија); Полицајка в кревет. 2012. Скопје: Дијалог (роман); Дневникот на полицајката. 2015. Скопје: Дијалог (роман); Песната палимпсест. 2017. Скопје: Дијалог (поезија); Европа го зборува мојот мајчин јазик. 2022. Скопје: Дијалог (поезија).


Библиографија

 Ангеловска, Билјана. 2009. „Античките теми во поезијата на Веле Смилевски“ во: Смилевски, Веле. Совршена тишина. Скопје: Дијалог, стр. 168-179; Друговац, Миодраг. 2017. „Авантура на јазикот“ во: Смилевски, Веле. Песната палимпсест, Скопје: Дијалог; Коцевски, Данило. 2009. „Песната како сетилна сензација и текстуален ерос“ во: Смилевски, Веле. Совршена тишина. Скопје: Дијалог, стр. 209-212; Перовиќ, Сретен. 2009. „Ѕвона под исчезнатото небо (За пулсот на поетиката на Веле Смилевски)“ во: Смилевски, Веле. Совршена тишина. Скопје: Дијалог, стр. 158-167; Старделов, Георги. 2017. „Новиот истражувачки дух во поезијата“ во: Смилевски, Веле. Песната палимпсест, Скопје: Дијалог