• Наслов

    ПОСЛАНИЕ ДО МОНАСИТЕ ВО СЛЕПЧЕНСКИОТ МАНАСТИР

  • Автор

    ПРОТОПОП ЛУКА КРАТОВСКИ

  • Година на издавање
  • Категорија

    средновековна книжевност

Опис на делото

Послание до монасите во Слепченскиот манастирна протопоп Лука Кратовски, книжевен деец од Кратовскиот книжевен центар од средината на XVI век. Тој, во 1543 година во Кратово, напишал писмо (епистоларен состав) по порачка на кратовскиот великодостојник Димитар, адресирано до монашкото братство на Слепченскиот манастир „Св. Јован Крстител“ кај Демир Хисар. Се смета за еден од најстарите епистоларни примероци во македонската средновековна литература со висока книжевна вредност, бидејќи Висарион Дебарски, еден од водечките книжевници на Слепченскиот книжевен центар од XVI век, го препишал како образец во својот компилативен епистоларен зборник познат како Слепченски писмовник (Москва, Државна библиотека Ленин, збирка на Григорович, Ф. 87, бр. 1734). На современ македонски јазик го објавува И. Велев. (М. Ј.-Т.)

 
 

Библиографија

Ангелов, Ст. Боню. 1978. Из старата българска, руска и сръбска литература, кн. III, София: БАН, стр. 197; Иванов, Йордан. 1931. Български старини из Македония, София: БАН, стр. 484-487; Македонска книжевност IX-XVIII век. 2008. Избор, редакција, предговор, книжевно-историски коментари и белешки Илија Велев. Битола: Микена, стр. 317-319; Поп-Атанасов, Ѓорги, Велев, Илија, Јакимовска-Тошиќ, Маја. 2004. Творци на македонската литература (IX-XVIII век).  Скопје: ИМЛ, 270; Радонић, Јован. 1910. „Епистолар манастира Продрома“. Споменик СКА, књ. 49, стр. 56-66.