• Наслов

    ПОБРАТИМИ

  • Автор

    ЈОРДАН ЛЕОВ

  • Година на издавање

    1956

  • Категорија

    современа книжевност

  • роман

Опис на делото

Побратими е прв роман на Јордан Леов и трет роман во современата македонската литература, по Село зад седумте јасени на Јаневски и Крпен живот на Стале Попов. Приказната на овој роман отвора нови пристапи во раскажувањето, преку панорамско сликање на еден регион и галерија ликови во кои се одразени сите социјални, економски и психолошки специфичности на времето меѓу Двете светски војни. Ликовите се претставници на чаршискиот градски живот, трговци, занаетчии, луѓе од народот, претставници на власта и црквата. Овој роман се гради на почвата на регионалниот, битов реализам, испреплетен со хумористично – сатирични елементи во претставувањето на стварноста.
Хронолошкиот редослед на настаните, систематично ја гради приказната низ централен настан кој ги поврзува сите нивоа на текстот. Главниот лик е Џон Ангелофф, печалбар, кој по цели дваесет години доаѓа во својот град, со цел да започне нова епизода во својот живот и во животот на градот во првите повоени години. Неговата мотивација е јасна, а поврзана е со поширока реставрација на земјата, но и обезбедување личен, социјален и материјален статус во средината. Во манирот на Сервантес, покрај ликот на Џон Ангелофф, Леов го поставува ликот на Јовче Елез. Јовче е антипод на Џон, негова спротивност, побратим во идејата за отворање рудник кој треба да поттикне економска безбедност на луѓето и развој на тој крај. Џон е остроумен и со поголемо претприемачко искуство, стекнато низ печалбарските години по широкиот свет. Јовче Елез е простодушен, приземен, негова верна сенка и придружник во разрешување на перипетиите и интригите со кои се соочуваат на патот кон остварување на својата цел.

Преку овој спој на спротивности, Леов всушност креира еден лик, преку чие дејствување се прикажуваат сите карактеристики и битови обележја тоа време. Па така, низ главниот настан – процесот на добивање концесија за отворање на рудникот и соочувањето со бирократската, корумпирана и денационализаторска власт, тој исцртува низа карактери, типични ликови. Интригантството, остроумноста, лековерноста, корумпираноста и простодушноста се испреплетени во една функционална целина и се главните контури кои го движат животот. Леов го црпел богатиот материјал од родниот град и уметнички го трансформирал во реализам кој ја отсликува историјата на еден град и луѓето во него. На поширок план, овој роман е исечок од националната историја и економскиот и социјалниот развој на земјата во повоениот период. Без подлабоко психолошко портретирање, тој создава реализам на настани преку кој всушност го одразува животот меѓу Двете светски војни. (Т. Ќ.) 


Библиографија

Митрев, Димитар. 1956. „Кон посовремената означеност на битовото“ (Јордан  Леов: „Побратими“). Современост, год. VI, бр. 5: 382-395.; Каровски, Лазо.1979. „Творештвото на Јордан Леов“. Развиток, год. XVII, бр. 3-4: 241-266.; Критичарите за творештвото на Јордан Леов (Димитар Митрев, Јован Бошковски и др.). 1979. Развиток, год. XVII, бр. 3-4: 228- 236.; Писателот пред дванаесет прашалници: Јордан Леов. 1979. Развиток, год. XVII, бр. 3-4: 237-240