• Наслов

    ПОФАЛНО СЛОВО ЗА СВ. ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМИТРИЈ СОЛУНСКИ

  • Автор

    ДИМИТАР КАНТАКУЗИН

  • Година на издавање
  • Категорија

    средновековна книжевност

  • слова

Опис на делото

Пофалното слово за Св. великомаченик  Димитриј Солунски на Димитриј Кантакузин претставува оригинално ораторско-прозно книжевно дело, составена во периодот меѓу 1479 и 1480-1482 година. Како повод послужило славењето на празникот на Св. Димитриј Солунски, како дел од традицијата востановена од најистакнатите книжевници кои пишуваат оригинални творби посветени на овој светител (Св. Методиј СолунскиСв. Климент Охридски, Григориј Цамблак). Подвлеченото писателско мајсторство упатуваат дека Димитриј Кантакузин творбата ја пишувал во зрели творечки години. Низ похвалата прозвучуваат современи ноти што се однесуваат на актуелни настани за неговото време и на моменти таа се доживува како повик за зачувување на верата низ примерот на некогашните маченици. Можно е авторот да ја создал за исполнување во конретен храм посветен на Св. великомаченик Димитриј Солунски. Словото е зачувано во три преписи, од кои првиот е во Зборникот на Владислав Граматик од 80-тите години на XV век, каде што се поместени и други состави посветени на Св. Димитриј Солунски (Санкт Петербур, РНБ, Вјаз. Q. 279, л.161а-175 б). (М. Ј.-Т.)


Библиографија

Данчев, Георги. 1979. Димитър Кантакузин. София: Наука и изкуство; Кожухаров, Стефан. 1983. „Приносът на Димитър Кантакузин в развитието на химнографския цикъл за Иван Рилски“. Старобългарска литература, 15, стр. 74-105; Димитар Кантакузин. Събрани съчинения. 1989. Боню Ангелов и др. Предговор: Георги Данчев. София: БАН, стр. 82-89; Јакимовска-Тошиќ, Маја. 2001. Македонската книжевност во XV век. Скопје: ИМЛ, стр. 24-33; Јакимовска-Тошиќ, Маја. 2002. Оригинални книжевни состави во македонскиот XV век. Скопје: ИМЛ, стр. 62-63; Македонска книжевност IX-XVIII век. 2008. Избор, редакција, предговор, книжевно-историски коментари и белешки Илија Велев. Битола: Микена, стр. 296-304; Петканова-Тотева, Донка. 1971. „Димитар Кантакузин – жизнена съдба и поетическо откровение“. Старобългарска литература. Иследвания и материяли, т. 1. София: БАН, стр. 243-261; Поп-Атанасов, Ѓорги, Велев, Илија, Јакимовска-Тошиќ, Маја. 2004. Творци на македонската литература (IX-XVIII век). Скопје: ИМЛ, стр. 232-240.