Живот и дело

Во македонската литература ја воведува „егејската тема“ на која ѝ го посветува целиот свој опус.
раскажувач, романсиер и филмски сенарист.                                                                                       
 
  • Автор

    ТАШКО ГЕОРГИЕВСКИ

  • 15.III 1935, с. Кронцелево, Воденско, Егејска Македонија - 13.IV 2012, Скопје)

  • современа книжевност

  • автор


Опус

Ние зад насипот. 1957. Скопје: Кочо Рацин (раскази); Луѓе и волци. 1960. Скопје: Кочо Рацин (роман); Ѕидови. 1962. Скопје: Кочо Рацин (роман); Суви ветрови. 1964. Скопје: Кочо Рацин (раскази); Црно семе. 1966. Скопје: Македонска книга (роман); Змиски ветар. 1969. Скопје: Македонска книга (роман); Црвениот коњ. 1975. Скопје: Македонска книга (роман); Куќа под калето. 1978. Скопје: Македонска книга (раскази); Време на молчење. 1979. Скопје: Мисла (роман); Рамна земја. 1981. Скопје: Мисла (роман); Плочата на животот. 1988. Скопје: Македонска книга (автобиографски записи); Кајмакчалан. 1992. Скопје: Детска радост (роман за деца); Црно семе / Црвениот коњ / Жолтиот трендафил (филмски сценарија, 1997); Исчезнување. 1998. Скопје: Зумпрес (роман); Црна билка. 2006. Скопје: Макавеј (роман).

Пишува и радио и телевизиски драми. 


Библиографија

Андоновски, Венко. 1997. Структурата на македонскиот реалистичен роман. Скопје: Детска радост.

Георгиевска-Јаковлева, Лорета. 1997. Отворен круг,. Скопје: Култура.

Георгиевски, Христо. 2002. Македонскиот роман 1952 – 2000. Скопје: Матица македонска.

Ивановиќ, Радомир. 1981. „Романите на Ташко Георгиевски“ во Културен живот бр. 1/2, стр. 15-17.

Матевски, Матеја. 1979. „Враќањата на Ташко Георгиевски“. Разгледи бр. 1/2, стр. 36-42.

Стојановић, Мирољуб М. 1995. Деобе и сеобе Ташка Георгиевског. Ниш: Просвета, Народне новине.