ВЛАДО МАЛЕСКИ
современа книжевност
КИРИЛ МАНАСИЕВ – ВЕЧЕРИН
современа книжевност
ЕВТИМ МАНЕВ
современа книжевност
ОЛГА МАЏАРОВА (КАРАЏОВА)
преродбенска книжевност
АНАСТАСИЈА МИЛОШОВА (МИЛОШЕВА)
преродбенска книжевност
ДИМЧЕ МАЛЕНКО
современа книжевност
ЦВЕТКО МАРТИНОВСКИ
современа книжевност
ТРАЈАН МАРТИНОСКИ
современа книжевност
ЦАРЕВНА МИЛАДИНОВА-АЛЕКСИЕВА
преродбенска книжевност
ВЕНЈАМИН МАЧУКОВСКИ
преродбенска книжевност
ДИМИТАР МАТОВ
преродбенска книжевност
ИСАИЈА МАЖОВСКИ РАДЕВ
преродбенска книжевност

Поткатегории